مدلسازی رقومی زمین

این درس فقط شامل فایلهای درسی است و رایگان می باشد. هیچگونه پشتیبانی و تستهای آموزشی در آن وجود ندارد. درس اصلی به نام فتوگرامتری مقدماتی شامل سرفصل درسی فتوگرامتری 1 و 2 می باشد و به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.

برای استفاده از مطالب این درس پس از انتخاب آن، دکمه مهمان را بزنید.

این درس فقط شامل فایلهای درسی است و رایگان می باشد. هیچگونه پشتیبانی  و تستهای آموزشی در آن وجود ندارد. درس اصلی به نام فتوگرامتری  مقدماتی شامل سرفصل درسی فتوگرامتری 1 و 2 می باشد و به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.

برای استفاده از مطالب این درس پس از انتخاب آن، دکمه مهمان را بزنید.