در این درس الگوریتم های مختلف جنرالیزه کردن پیاده سازی می شود.